Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do pinbbilgoraj.nbip.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 23.03.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.03.2021

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się treści, do których nie dodano opisów/ napisów dla osób niepełnosprawnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, istnieje możliwość zwiększania czcionki czy zmiana kontrastu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Szarlip, adres poczty elektronicznej pinbbilgoraj@op.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 686 70 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 


Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38 23-400 Biłgoraj

Do budynku prowadzą 2 wejścia od Bohaterów Monte Cassino z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Do obu wejść prowadzą również schody z oznaczonymi na żółto rantami.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w głębi korytarza po prawej stronie.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących