Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju

          W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie  w godzinach urzędowania w siedzibie Inspektoratu

Skargi i wnioski do Inspektoratu można składać w następujący sposób:

- pisemnie,
- telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,
- faksem,
- ustnie do protokołu,
- pocztą elektroniczną
 

Skargi i wnioski niezawierajace imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. (§8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5 poz 46)