Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju

      Co to jest?
Komunikat Nr 2/2016

KOMUNIKAT NR  2/2016

z dnia 8 listopada 2016 r.

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W BIŁGORAJU

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

 

 

     W związku ze wzmożonym , w okresie zimowym, występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypominam o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych  obowiązku zapewnienia przeprowadzenia co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ( art.62 ust.1 ustawy – Prawo budowlane).

Jednocześnie wyjaśniam , że w świetle obowiązujących przepisów butla  gazowa, urządzenie  redukcyjne  przy  butli, przewód  z armaturą, kształtkami  i  innym   wyposażeniem,  a  także  urządzenie  gazowe  wraz  z  przewodami  spalinowymi  lub  powietrzno spalinowymi ,  jeżeli stanowią  one  element  składowy  urządzeń  gazowych znajdujących się  wewnątrz budynku stanowią instalację gazową podlegającą  okresowej  kontroli co najmniej raz  w roku.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

         Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

         Na właścicielach , zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80, poz.563) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych :

-  od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych- co

   najmniej raz w miesiącu,

-  od pozostałych palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery

   razy w roku,

-  od pozostałych palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej

   dwa razy w  roku.

Jednocześnie  przypominam właścicielom i zarządcom oraz użytkownikom obiektów budowlanych , w tym domów jednorodzinnych o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu oraz pożaru. Najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla w budynkach jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja. Uniemożliwienie, a nawet ograniczenie odpływu spalin, związane z niedrożnością ciągów kominowych, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia do spalania paliwa są przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu ( czadu), powodującego często śmiertelne zatrucia. Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych może spowodować groźny wybuch gazu. Ulatniający się gaz tworzy z powietrzem mieszankę silnie wybuchową już przy niewielkim stężeniu - przy 5 % stężeniu dla gazu ziemnego i tylko  2 % stężeniu dla gazu płynnego ( propan-butan).

 

Pamiętajmy!

  • należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza do kotłowni, kuchni , łazienek i innych   pomieszczeń , w których znajdują się urządzenia opalane gazem,
  • należy sprawdzić drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów

      odprowadzających spaliny, nie należy zatykać otworów wentylacyjnych i  

      napływowych  powietrza, kratek  wentylacyjnych i otworów w drzwiach,

  • nie należy ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi,
  • niesprawne i nieprawidłowo działające urządzenia należy wymienić. Wymiana bądź naprawa urządzeń gazowych może być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.

 

 

                                                  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                              w Biłgoraju

                                                                             Krystyna Król

                                          

 

                                                      Biłgoraj, dnia  8.11.2016 r.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 686
Wprowadzony przez: Artur Frączak
Data opublikowania: 2016-11-14 14:00:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-11-14 13:40:31 Artur Frączak
2016-11-14 13:35:51 Artur Frączak
2015-10-15 11:04:23 Artur Frączak
2015-10-15 11:03:18 Artur Frączak Publikacja artykułu
2015-10-15 10:55:20 Artur Frączak